Säännöt

Pattijoen kotiseutuyhdistyksen säännöt

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA
Yhdistyksen nimi: Pattijoen Kotiseutuyhdistys
Toimipaikka: Pattijoki
Kotikunta: Raahe
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 §

SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden osalta
2) elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
3) kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
4) kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon
2) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
3) seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia 
4) harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
5) edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
6) harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa
7) ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja
8) järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä
9) järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioissa
10) toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön alue- ja paikallisjärjestöjen kanssa

4 §

SEURAN JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat: 1. varsinaiset jäsenet, 2. kannattajajäsenet, 3. kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämään jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

5 §

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

6 §

KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

7 §

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa:
1) valitaan kokouksen puheenjohjaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
4) päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
5) päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
6) käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

8 §

SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa:
1) valitaan kokouksen puheenjohjaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
4) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
5) päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
6) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
7) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
8) valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
10) päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
11) käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

9 §

JOHTOKUNTA
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään (10) vuoden ajana, samoin johtokunnan muuna jäsenenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

10 §

NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

11 §

TALOUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään neljätöista (14) päivää ennen kevätkokousta.

12 §

AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

13 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 §

YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA
Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.